Ośrodek Pomocy Społecznej     57- 213 Stoszowice 92

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach obowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ops.stoszowice.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-04-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia

 • Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacja zwrotna i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada kierownik: Bożena Szabłowska.
 • ops@stoszowice.pl.
 • Telefon 74 816 45 12.

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl)

 

Udogodnienia na stronie podmiotowej ops.stoszowice.pl

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
 • jest zwiększony kontrast
 • jest możliwość zmiany wielkości tekstu na stronie

 

Dostępność architektoniczna

Do pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach w budynku użyteczności publicznej jest dostęp dla osób z niepełnosprawnością tylko na poziom parteru. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 


 

t e l

świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny
(74) 816 46 11

asystent rodziny,
pracownicy socjalni
(74) 816 45 24

(74) 816 45 12
605 426 898

f a x

(74) 818 12 69
e - m a i l

ops@stoszowice.pl
czynne

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 17:00
piątek 7:30 - 14:00


© 2024 OPS Stoszowice