Ośrodek Pomocy Społecznej     57- 213 Stoszowice 92

PROGRAM "RODZINA 500 PLUS"

Uwaga

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach uprzejmie przypomina że w 2020 r. nie należy składać wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 500 +.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres, który trwa do 31 maja 2021 r.  

Na nowy okres, trwający od 01.06.2021 do 31.05.2022 r. należy złożyć kolejny wniosek.

Wnioski będzie można wówczas składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoszowicach w  terminie:

  • od 1 lutego 2021 r. – w formie elektronicznej
  • od 1 kwietnia 2021 r. – w formie papierowej

Świadczenie wychowawcze (500+) - zmiany od 01/07/2019 r.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł miesięcznie będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Wnioski o przyznanie świadczenia można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczna lub przez portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoszowicach lub za pośrednictwem poczty.

Osoby, które mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019r. składają od 1 lipca 2019r w formie elektronicznej, a od 1 sierpnia 2019 r w formie papierowej jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca 2019 r prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobiera 500+ ), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019) .

Należy pamiętać , że aby otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (na które obecnie nie jest pobierane 500+) z wyrównaniem od od lipca br. należy złożyć wniosek do dnia 30 września 2019 r. Złożenie wniosku po 30 września 2019r oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione , tj. lipiec i sierpień.

Osoby, które obecnie maja przyznane 500+ na pierwsze i kolejne dzieci do dnia 30/09/2019 r aby nadal otrzymywać świadczenie również składają wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego (na wszystkie dzieci) od 1 lipca 2019r w formie elektronicznej , a od 1 sierpnia 2019r w formie papierowej. Jeżeli wniosek zostanie złożony od dnia 31/10//2019 prawo do świadczenia zostanie ustalona od dnia 01/10/2019r . W przypadku wniosku złożonego po tym terminie prawo do świadczeń ustala się od miesiąca złożenia wniosku.

Osoby samotnie wychowujące dzieci.

Od 1 lipca 2019r w przypadku wniosków składanych przez osoby samotnie wychowujące dzieci prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na rzecz dziecka od drugiego rodzica.

Urodzenie się dziecka, objęcie dziecka opieką, przysposobienie dziecka.

Od 1 lipca 2019 r w przypadku dzieci urodzonych po dniu 30 czerwca 2019 rodzice będą mieli aż 3 miesiące od dnia urodzenia dziecka na złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego aby otrzymać świadczenie 500+ z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Okres 3 miesięcy na złożenie wniosku będzie mieć również zastosowanie w sytuacji objęcia dziecka opieką lub przysposobieniem dziecka.

W przypadku złożenia wniosku po tym terminie , prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

Od 1 lipca 2019r zamiast decyzji w sprawie przyznania prawa do świadczenia tut. organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informacje potwierdzającą przyznanie świadczenia. W przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informacje o przyznanie świadczenia w formie papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach.

Koordynacja świadczenia wychowawczego.

W przypadku , gdy jeden z członków rodziny pracuje i mieszka w jednym z krajów objętych koordynacja, organ właściwy tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach przeprowadza postępowanie wyjaśniające, mając na celu ustalenie charakteru oraz faktycznego miejsca pobytu członka rodziny na terenie państwa objętego koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego tj. Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. Jeżeli w ramach w/w postępowania organ właściwy ustali, że wyjazd nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub lub nie jest związanych z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Polski przekazuje sprawę do Wojewody Dolnośląskiego celem ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

WAŻNE!!! ZMIANA OKRESU NA, KTÓRY ZOSTANIE PRZYZNANE ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE ORAZ ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW NA KOLEJNE OKRESY ŚWIADCZENIA.

W SPRAWACH WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ZŁOŻONYCH PO DNIU 30 CZERWCA 2019 R. PRAWO DO ŚWIADCZENIA USTALANE JEST NA OKRES DO DNIA 31. 05. 2021 R.

NA KOLEJNY OKRES WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO BĘDĄ PODEJMOWANE OD 1 KWIETNIA 2021 R. A W PRZYPADKU WNIOSKÓW SKŁADANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – OD 1 LUTEGO 2021 R.

OZNACZA TO, ŻE W 2020 R. NIE BĘDZIEMY SKŁADAĆ WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO.

Wszelkie informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: 74 816 46 11, 74 816 45 12

 


 

t e l

świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny
(74) 816 46 11

asystent rodziny,
pracownicy socjalni
(74) 816 45 24

(74) 816 45 12
605 426 898

f a x

(74) 818 12 69
e - m a i l

ops@stoszowice.pl
czynne

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 17:00
piątek 7:30 - 14:00


© 2021 OPS Stoszowice