Ośrodek Pomocy Społecznej     57- 213 Stoszowice 92

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej, Stoszowice 92, 57-213 Stoszowice.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Artur Piaskowski,
ops-iodo@stoszowice.pl

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach prowadzenie postępowań w sprawach:

 • świadczeń rodzinnych - ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.)
 • zasiłków dla opiekunów - ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tj. Dz. U. z 2017 r poz.2092 ze zm.)
 • świadczeń wychowawczych - ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz.2134 ze zm.).
 • świadczeń „Dobry start” - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu (Dz. U. z 2018 r. poz.1061 ze zm.)
 • wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem - ustawa z dnia 4 listopada 2016 r.(Dz. U. z 2016 r. poz.1860 ze zm.)
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego - ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.670 ze zm.)
 • karty dużej rodziny -ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U z 2017 r. poz.1832 ze zm.)
 • dodatków mieszkaniowych i energetycznych - ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. z 2017 r. poz.180 ze zm.), ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. -Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2019 r. poz.755 ze zm.)
 • stypendiów i zasiłków szkolnych, ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 poz. 2198 ze zm.
 • pomocy społecznej ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r . poz.1508 ze zm.)
 • wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej - ustawa 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.)
 • zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2015 r. poz.1390 ze zm.)

4. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 c , art.9 ust. 2 b. rozporządzenia RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów, wynikających z przepisów prawa. W przypadku nieudostępnienia danych prowadzenie postępowań nie będzie możliwe.

5. Przysługuje Panu/Pani dostęp do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądanie zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione w celu realizacji w/w celów.

7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu w sposób zautomatyzowany.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.

 


 

t e l

świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny
(74) 816 46 11

asystent rodziny,
pracownicy socjalni
(74) 816 45 24

(74) 816 45 12
605 426 898

f a x

(74) 818 12 69
e - m a i l

ops@stoszowice.pl
czynne

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 17:00
piątek 7:30 - 14:00


© 2024 OPS Stoszowice