Ośrodek Pomocy Społecznej     57- 213 Stoszowice 92

DODATKI ENERGETYCZNE

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Komu przysługuje świadczenie?

Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego:

  1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi 12,09 zł/miesiąc;
  2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi 16,79 zł/miesiąc;
  3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 20,15 zł/miesiąc;

Gdzie można złożyć wniosek?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
  2. kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Prosimy pamiętać, że:

  1. podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginały dokumentów;
  2. pracownik OPS może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Dodatkowe informacje:

Przyznanie i wypłata świadczenia następuje na podstawie decyzji. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerami 74 8164524

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 716);

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. (M.P. z 2021 r. poz. 393);

Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

 

t e l

świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny
(74) 816 46 11

asystent rodziny,
pracownicy socjalni
(74) 816 45 24

(74) 816 45 12
605 426 898

f a x

(74) 818 12 69
e - m a i l

ops@stoszowice.pl
czynne

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 17:00
piątek 7:30 - 14:00


© 2024 OPS Stoszowice