Ośrodek Pomocy Społecznej     57- 213 Stoszowice 92

DODATEK WĘGLOWY

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoszowicach 92 w godzinach:
- poniedziałek - czwartek 8:00-15:00
- piątek 8:00-13:00

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692), dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane paliwami stałymi, zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692), dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane paliwami stałymi, zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1477).

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć w terminie do 30 istopada 2022r. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jak należy wypełnić wniosek o dodatek węglowy:

  • Wniosek Wypełniamy DRUKOWANYMI LITERAMI
  • Organ do którego jest składany wniosek o wypłatę dodatku węglowego WÓJT GMINY STOSZOWICE
  • W formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ciepła .Wskazane przez nas źródło powinno być wcześniej wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane na etapie rozpatrywania wniosków.
  • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane dane są prawdziwe.

Plik do pobrania:

Wniosek o wypłatę dodatku węgloweg (format PDF, rozmiar 118KB)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (format PDF, rozmiar 60KB)

 

Dodatkowe informacje pod numerami telefonów:

74-8-164-611
74-8-164-555
74-8-164-524

t e l

świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny
(74) 816 46 11

asystent rodziny,
pracownicy socjalni
(74) 816 45 24

(74) 816 45 12
605 426 898

f a x

(74) 818 12 69
e - m a i l

ops@stoszowice.pl
czynne

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 17:00
piątek 7:30 - 14:00


© 2024 OPS Stoszowice