Ośrodek Pomocy Społecznej     57- 213 Stoszowice 92

STYPENDIUM ORAZ ZASŁEK SZKOLNY

W roku szkolnym 2023/2024 wnioski można składać w terminie od 01.09.2023 r. do 15.09.2023 r. w przypadku uczniów szkół podstawowych, ponad podstawowych oraz do 15.10.2023 r. - w przypadku kolegiów pracowników służb społecznych.

Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoszowicach w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia okoliczności.

 

Szczegółowe informacja dotyczące zasad przyznawania stypendium i zasiłku szkolnego za rok 2023/2024

Katalog wydatków podlegających refundacji

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2023/2024

 

Osoby ubiegające sie o stypendium szkolne prosi się o składanie kompletnych wniosków stypendialnych!

 

Rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

t e l

świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny
(74) 816 46 11

asystent rodziny,
pracownicy socjalni
(74) 816 45 24

(74) 816 45 12
605 426 898

f a x

(74) 818 12 69
e - m a i l

ops@stoszowice.pl
czynne

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 17:00
piątek 7:30 - 14:00


© 2024 OPS Stoszowice