Ośrodek Pomocy Społecznej     57- 213 Stoszowice 92

DODATKI MIESZKANIOWE


Uprawnieni do otrzymania dodatku mieszkaniowego Ustawa w art. 2 wymienia osoby uprawnione do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Przysługuje on:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, (dotyczy to zarówno mieszkań będących własnością miasta - czyli lokali komunalnych, mieszkań zakładowych, czy też mieszkań w domu prywatnym czynszowym jak i mieszkań wynajmowanych na wolnym rynku),
 • członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem (na podstawie umowy użyczenia),
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
do góry

Od czego zależy przyznanie dodatku?
Przyznanie dodatku uzależnione jest od spełnienia równocześnie dwóch poniżej opisanych warunków:

Pierwszy warunek - określony średni dochód na miesiąc.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego oraz zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.3)).
Aby obliczyć średni dochód miesięczny należy dochód gospodarstwa domowego podzielić przez 3 (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym. Wynik naszego obliczenia da nam odpowiedź czy możemy ubiegać się o dodatek. Wysokość najniższej emerytury wynosi 844,45zł (UWAGA: Wysokość najniższej emerytury zmienia się w ciągu roku, w zależności od waloryzacji świadczeń).

WAŻNE!!!
O dodatek można ubiegać się również gdy dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym jest większy od wymienionych powyżej z zastrzeżeniem, iż kwota tej nadwyżki nie przekracza wysokości wyliczonego dodatku. W takiej sytuacji przysługujący dodatek obniża się o tę kwotę (o kwotę nadwyżki).

 

Drugi warunek - powierzchnia zajmowanego lokalu.

Ustalenie powierzchni użytkowej lokalu. Za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego zamieszkiwaną przez wynajmującego uważa się powierzchnię pokoi zajmowanych przez gospodarstwo domowe wynajmującego oraz kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń służącym potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Przy wyliczaniu powierzchni nie bierze się jednak pod uwagę balkonów, tarasów, strychów, pralni, suszarni, piwnicy czy komórek na opał. Ustalona w ten sposób powierzchnia (użytkowa) nie może być większa (z wyjątkami opisanymi poniżej) niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna).

 • dla 1 osoby 35 m2
 • dla 2 osób 40 m2
 • dla 3 osób 45 m2
 • dla 4 osób 55 m2
 • dla 5 osób 65 m2
 • dla 6 osób 70 m2
 • więcej niż 6 osób +5 m2 na osobę

Ustawa dopuszcza ustępstwa. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, także w sytuacji gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

 1. 30% lub
 2. 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w rodzinie (gospodarstwie domowym) powierzchnia lokalu nie może być większa od:

Przy doliczonych, dopuszczonych ustawą (art. 5 ust. 5) i wymienionych powyżej ustępstwach, powierzchnia normatywna nie może przekroczyć:

 • +30%
  • dla 1 osoby 45,5 m2
  • dla 2 osób 52,0 m2
  • dla 3 osób 58,5 m2
  • dla 4 osób 71,5 m2
  • dla 5 osób 84,5 m2
  • dla 6 osób 91,0 m2
 • +50% - udział pokoi i kuchni nie przekracza 60% lokalu
  • dla 1 osoby 52,5 m2
  • dla 2 osób 60,0 m2
  • dla 3 osób 67,5 m2
  • dla 4 osób 82,5 m2
  • dla 5 osób 97,5 m2
  • dla 6 osób 105,0 m2

 

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej m2 powierzchni lokalu niż dopuszcza ustawa.

Ustawa dopuszcza jeszcze dwie możliwości kiedy można powierzchnię normatywną dodatkowo powiększyć.

 1. Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, na każdą następną osobę zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2.
 2. Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wówczas wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2, przy spełnieniu określonych ustawowo warunków
do góry

Co należy zrobić aby dodatek otrzymać:

 1. Należy udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach i pobrać formularze dokumentów o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 2. Z wnioskiem trzeba udać się do "swojej" administracji domu. Musi ona potwierdzić takie dane jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc.
  • Właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku dokument potwierdzający powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenia na budowę, oraz rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu.
 3. Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące (sprzed daty złożenia wniosku).
 4. Komplet dokumentów, składa się w siedzibie OPS-u w Stoszowicach.

W określonych przypadkach może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy połączony z koniecznością złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia w sprawie posiadanych:

 1. ruchomości i nieruchomości,
 2. zasobów pieniężnych.

Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

do góry

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego
Jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego pracownik OPS-u ustali, że:

 1. występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji o dochodach, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub
 2. faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji, wówczas dodatek może zostać nieprzyznany.
do góry

Jak jest wypłacany dodatek?
Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej, osoba upoważniona przez Wójta Gminy. Decyzja w sprawie pomocy wydana zostaje najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby starającej się o pomoc. Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek bezpośrednio do rąk. W lokalach, w których administrator domu potwierdzi na wniosku brak: Co, CW lub gazu osoba uprawniona otrzymuje ryczałt, który na podstawie oświadczenia może być przekazany na konto administratora lub pobierany w kasie OPS.

do góry

Gdzie można odwoływać się od decyzji w sprawie przyznania dodatku?
Odwołanie od decyzji instytucji przyznającej dodatki mieszkaniowe należy złożyć (za pośrednictwem organu, który wydał decyzję - Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach) w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jeśli organ, który wydał decyzję uzna, iż odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.

 

UWAGA:

* decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego zawsze zawiera pouczenie - w jakim trybie służy od niej odwołanie,

do góry

Akty Prawne:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.( Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1817)

 

Rozporzadzenie Rady Ministrw z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dodatkw mieszkaniowych Dz.U. 2005 nr 131 poz. 1094

 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków

 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r.

 

Obwieszczenie Prezesa Glwnego Urzedu Statystycznego z dnia 23 wrzesnia 2014 r. w sprawie wysokosci przecietnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r.

 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych - tekst ujednolicony stan na dzien 2014-04-10

t e l

świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny
(74) 816 46 11

asystent rodziny,
pracownicy socjalni
(74) 816 45 24

(74) 816 45 12
605 426 898

f a x

(74) 818 12 69
e - m a i l

ops@stoszowice.pl
czynne

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 17:00
piątek 7:30 - 14:00


© 2021 OPS Stoszowice