Ośrodek Pomocy Społecznej     57- 213 Stoszowice 92

ŚWIADCZENIA RODZINNE

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

Na podstawie art.15b ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1.000 zł na jedno dziecka jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00zł. Zapomoga ta przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania. Jednorazowa zapomoga nie przysługuje jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

dokumenty wymagane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Poltyki Spolecznej z dnia 08.12.2015 r. (format PDF, rozmiar 1,8MB)

powrót do poprzedniej strony

t e l

świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny
(74) 816 46 11

asystent rodziny,
pracownicy socjalni
(74) 816 45 24

(74) 816 45 12
605 426 898

f a x

(74) 818 12 69
e - m a i l

ops@stoszowice.pl
czynne

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 17:00
piątek 7:30 - 14:00


© 2024 OPS Stoszowice