Ośrodek Pomocy Społecznej     57- 213 Stoszowice 92

ŚWIADCZENIA RODZINNE

ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI ZASIŁKU RODZINNEGO

powrót do poprzedniej strony

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

do góry

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 1. 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 2. 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 3. 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia,
do góry

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 1. urodzenia dziecka,
 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 3. samotnego wychowywania dziecka,
 4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 6. rozpoczęcia roku szkolnego,
 7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Zasiłek rodzinny, jeżeli spełnione zostały pozostałe wymienione w ustawie warunki, przysługuje na każde dziecko w wieku do ukończenia przez nie 18 roku życia (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy). Spełnienie dodatkowych warunków pozwala na wydłużenie okresu uprawnienia.

Do 21 roku życia prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje na każde dziecko, pod warunkiem że kontynuuje naukę w szkole (art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy).

Do 24 roku życia prawo do świadczeń przysługuje w dwóch przypadkach:

- na dziecko kontynuujące naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności oraz

- osobie uczącej się pod warunkiem kontynuacji do tego czasu nauki w szkole lub w szkole wyższej ( art.6 ust. 1 a ustawy ), niezależnie czy legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

do góry

Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
  • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
do góry

Postępowanie w sprawach przyznawania świadczeń rodzinnych (wymagane dokumenty)

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

dokumenty wymagane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Poltyki Spolecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1340) (format PDF, rozmiar 1,8MB)

do góry

t e l

świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny
(74) 816 46 11

asystent rodziny,
pracownicy socjalni
(74) 816 45 24

(74) 816 45 12
605 426 898

f a x

(74) 818 12 69
e - m a i l

ops@stoszowice.pl
czynne

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 17:00
piątek 7:30 - 14:00


© 2024 OPS Stoszowice