Ośrodek Pomocy Społecznej     57- 213 Stoszowice 92

PROJEKT SYSTEMOWY "SZANSA NA SUKCES"

Kapital Ludzki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach uprzejmie informuje, że rozpoczyna kolejny rok realizacji projektu systemowego „SZANSA NA SUKCES” w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki. W ramach realizowanego Projektu systemowego „SZANSA NA SUKCES” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

Adresaci projektu:
Projekt skierowany jest do 18 osób korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach. Są to głównie osoby bezrobotne w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem społecznym, będące mieszkańcami gminy Stoszowice. Osoby te posiadają niskie wykształcenie, bądź kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy.

Program zakłada równy dostęp kobiet i mężczyzn. Z przeprowadzonej analizy wynika, że kobiety maja większe problemy ze znalezieniem zatrudnienia i w związku z tym w celu wyrównania szans udziału w projekcie, przewiduje się objąć wsparciem większa ilość kobiet niż mężczyzn.

Celem głównym projektu jest:
Aktywizacja zawodowa i społeczna 18 kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Stoszowice w 2013 i 2014 roku.

Cele szczegółowe projektu:

  • Zdobycie kwalifikacji zawodowych umożliwiających podjęcie zatrudnienia
  • Uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód napotkanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych a przez to wspierających ich powrót do zatrudnienia.

Co projekt oferuje uczestnikom.
Planuje się że w czasie realizacji projektu jego uczestnicy skorzystają z instrumentów aktywnej integracji, w tym z:

  1. treningów psychologicznych,
  2. treningów zawodowych z doradca zawodowym,
  3. szkolenia zawodowego – KURS realizowany w 2013 r. – „KURS OBSŁUGI KOMPUTERA + OBSŁUGA KASY FISKALNEJ Z TERMINALEM KART PŁATNICZYCH” dla 9 osób
  4. KURS realizowany w 2014 r. „OPIEKUNKA DZIECIĘCA DOMOWA” dla 9 osób
  5. inne formy pomocy

Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona jest w miesiącach styczeń – marzec 2013 r. styczeń – marzec 2014 r. poprzez analizę dokumentacji OPS, ankiety, rozmowy przeprowadzone przez pracownika socjalnego na temat zainteresowań oraz chęci uczestnictwa w szkoleniach.
Spotkania rekrutacyjne odbywają się na bieżąco w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoszowicach.
Rekrutacja zakończy się w chwili utworzenia podstawowych list szkoleniowych wraz z lista osób rezerwowych.

Kontakt:
Bożena Szabłowska – koordynator projektu
Irmina Gulej – Pieterwas – Pracownik socjalny
Tel; 605 426 898
Termin realizacji projektu: styczeń 2013– grudzień 2014


 

 

do góry

 

powrót do poprzedniej strony

t e l

świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny
(74) 816 46 11

asystent rodziny,
pracownicy socjalni
(74) 816 45 24

(74) 816 45 12
605 426 898

f a x

(74) 818 12 69
e - m a i l

ops@stoszowice.pl
czynne

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 17:00
piątek 7:30 - 14:00


© 2024 OPS Stoszowice