Ośrodek Pomocy Społecznej     57- 213 Stoszowice 92

PROJEKT SYSTEMOWY "SZANSA NA SUKCES"

Kapital Ludzki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach od 2009 roku realizuje Projekt systemowy pod nazwą „SZANSA NA SUKCES” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji Przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z terenu Gminy Stoszowice w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych będących klientami pomocy społecznej.

Cele szczegółowe projektu:

  • Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób objętych projektem,
  • zwiększenie poziomu motywacji do podejmowania działań eliminujących zjawisko nabytej bezradności,
  • przeciwdziałanie stereotypowemu podejściu do roli kobiety i mężczyzny,
  • zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu,
  • zwiększenie potencjału zawodowego i możliwości uzyskania pracy poprzez udział w projekcie.

W ramach realizowanego projektu zawierane są Kontrakty Socjalne z uczestnikami, których celem jest zwiększenie szans na rynku pracy.

Klienci korzystają z różnych form wsparcia.

W 2009 roku projekt był realizowany na kwotę 115 600,00 zł w tym 12 138,00 zł to wkład własny.

Szkolenie zawodowe odbywały się od miesiąca mają do października 2009 r.

Formy wsparcia dla 8 osób z terenu naszej Gminy to:

  • Kurs stylizacji paznokci + elementy przedsiębiorczości,
  • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe i psychologiczne,
  • otrzymanie certyfikatu potwierdzającego uczestnictwa w szkoleniu.

100 % uczestników ukończyło kurs z pozytywnym wynikiem egzaminu i otrzymało certyfikat.

PROJEKT - SZANSA NA SUKCES  2009  [1,55 MB]

 

powrót do poprzedniej strony

t e l

świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny
(74) 816 46 11

asystent rodziny,
pracownicy socjalni
(74) 816 45 24

(74) 816 45 12
605 426 898

f a x

(74) 818 12 69
e - m a i l

ops@stoszowice.pl
czynne

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 17:00
piątek 7:30 - 14:00


© 2024 OPS Stoszowice