Ośrodek Pomocy Społecznej     57- 213 Stoszowice 92

PROJEKT SYSTEMOWY "SZANSA NA SUKCES"

Kapital Ludzki

W 2011 roku projekt jest realizowany na ogólną kwotę 86 325,93zł z tego 9 064.22zł
to wkład własny

Projekt skierowany jest do 7 osób bezrobotnych z terenu Gminy Stoszowice w wieku aktywności zawodowej, w tym jedna osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności korzystających z pomocy społecznej.

Formy wsparcia:

  • kurs „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”,
  • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe i psychologiczne,
  • otrzymanie certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu.

W wyniku realizacji działań projektowych osiągnięte zostały założone cele, uczestnicy projektu zyskują większą pewność siebie, zwiększona zostaje motywacja do poszukiwania pracy poprzez zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych potwierdzonych certyfikatem.
Z przeszkolonych dotychczas uczestników projektu zatrudnienie zdobyło 7 osób.

Organizatorzy dziękują uczestnikom za udział w projekcie, a wszystkim współpracującym za wkład pracy.

Mamy nadzieję, że przeprowadzone działania w znacznej mierze przyczynią się w przyszłości do znalezienia stałej pracy.

 

powrót do poprzedniej strony

t e l

świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny
(74) 816 46 11

asystent rodziny,
pracownicy socjalni
(74) 816 45 24

(74) 816 45 12
605 426 898

f a x

(74) 818 12 69
e - m a i l

ops@stoszowice.pl
czynne

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 17:00
piątek 7:30 - 14:00


© 2023 OPS Stoszowice